Great Britain.


[257] No. 253.
Mr. Fish to General Scheck.


[258] No. 254.
General Schenck to Mr. Fish.


[259] No. 255.
General Schenck to Mr. Fish.


[260] No. 256.
General Schenck to Mr. Fish.


[261] No. 257.
Mr. Fish to General Schenck.


[262] No. 258.
General Schenck to Mr. Fish.


[263] No. 259.
General Schenck to Mr. Fish.


[264] No. 260.
Mr. Fish to General Schenck.


[265] No. 261.
General Schenck to Mr. Fish.


[266] No. 262.
Mr. Fish to General Schenck.


[267] No. 263.
Mr. Fish to General Schenck.


[268] No. 264.
General Schenck to Mr. Fish.


[269] No. 265.
General Schenck to Mr. Fish.


[270] No. 226.
General Schenck to Mr. Fish.


[271] No. 267.
General Schenck to Mr. Fish.


[272] No. 268.
General Schenck to Mr. Fish.


[273] No. 269.
General Schenck to Mr. Fish.


[274] No. 270.
General Schenck to Mr. Fish.


[275] No. 271.
Mr. Hoffman to Mr. Fish.


[276] No. 272.
Mr. Watson to Mr. Cadwalader.


[277] No. 273.
Sir Edward Thornton to Mr. Fish.


[278] No. 274.
Sir Edward Thornton to Mr. Fish.


[279] No. 275.
Mr. Fish to Sir Edward Thornton.


[280] No. 276.
Sir Edward Thornton to Mr. Fish.


[281] No. 277.
Mr. Fish to Sir Edward Thornton.


[282] No. 278.
Sir Edward Thornton to Mr. Fish.


[283] No. 279.
Mr. Fish to Sir Edward Thornton.


[284] No. 280.
Sir Edward Thornton to Mr. Fish.


[285] No. 281.
Mr. Fish to Sir Edward Thornton.


[286] No. 282.
Mr. Fish to Sir Edward Thornton.