MOROCCO.


[33] No. 29.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[34] No. 30.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[35] No. 31.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[36] No. 32.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[37] No. 33.
Mr. Mathews to Mr. Fish.